terug naar startpagina

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden ‘Word Tompouce Koning(in) van HEMA’

1. Algemeen

1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie ‘Word Tompouce Koning(in) van HEMA’ (hierna: “Actie”), die georganiseerd wordt door HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam, Nederland, aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
1.2. Deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor iedereen die ouder is dan 13 jaar (de “Deelnemer”). Deelnemers kunnen zo vaak deelnemen aan de Actie als zij zelf willen.
1.3. Indien de Deelnemer jonger is dan 16 jaar dient de Deelnemer voor deelname aan de Actie toestemming te krijgen van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger (hierna: “Ouder”).
1.4. Toestemming voor deelname aan de Actie betekent instemming met deze Actievoorwaarden.
1.5. De Actie start op zondag 2 april 2017 en eindigt op donderdag 27 april 2017 (hierna: “Actieperiode”). Na 27 april 2017 is deelname aan de Actie niet meer mogelijk. Deelnemers maken tot en met 27 april 2017 kans op het winnen van een prijs (hierna: prijs” of “prijswinnaar”) Zie voor meer informatie artikel 3 over prijs.

2. Deelname aan de Actie

2.1 Deelname aan de Actie gaat als volgt:
A. De Deelnemer upload zijn sollicitatie video (hierna: “Video”) op de actiesite. https://tompouce.hema.nl (hierna: “Actiesite”)
B. Deelnemers geven het filiaal van hun voorkeur aan
C. De Deelnemer vult de gegevens in op het sollicitatieformulier
D. Indien blijkt dat de Video strijdig is met bepalingen uit deze Actievoorwaarden, heeft HEMA het recht de Video te verwijderen van de Actiesite. De Deelnemer doet dan niet meer mee met de Actie.

2.2 De Deelnemer mag geholpen worden door familie of vrienden bij het maken de Video.
2.3 De Video komt in een galerij op de Actiesite te staan. De Deelnemer kan de Video vervolgens via Social Media (Facebook/Twitter) en via e-mail delen om zo zijn of haar Video onder de aandacht te brengen en klanten te werven voor zijn of haar Tompoucekraam.
2.4. Deelnemers mogen hun sollicitatie tot en met donderdag 20 april indienen.
2.5 De Video mag geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die aanstootgevend of obsceen kunnen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is verboden vulgaire, hatelijke, racistische, bedreigende en/of seksueel getinte teksten en beelden te gebruiken. Het staat HEMA vrij om een Video dat naar het oordeel van HEMA niet passend is, achteraf te weigeren en dus achteraf te verwijderen uit de galerij op de Actiesite. De Video doet dan niet (meer) mee met de Actie.
2.6. Indien de Video inbreuk maakt op enige rechten van derden of anderszins onrechtmatig is, heeft HEMA het recht de Video te verwijderen uit de galerij op de Actiesite of van Social Media of Youtube van HEMA. de Video doet dan niet (meer) mee met de Actie.
2.7 Indien de Video niet (meer) meedoet met de Actie, komt deze dus niet in aanmerking voor de prijzen.

3. Prijzen

3.1 Uiterlijk zaterdag 22 april 2017 kiest Hema de winnaars.
3.2 De winnaars worden via de mail geïnformeerd.
3.3 Er worden maximaal 130 winnaars gekozen.
3.4 De winnaars mogen op Koningsdag ieder 250 Tompoucen verkopen.
3.5 Het verkopen van de Tompoucen dient te gebeuren op de door de Deelnemer aangegeven manier in de sollicitatie Video.
3.6 Bij de plaatsing houdt HEMA rekening met het door de Deelnemer gekozen filiaal.
3.7 De deelnemer mag geholpen worden door familie of vrienden.
3.8 De Tompoucen mogen niet onder de door Hema aangegeven verkoopprijs verkocht worden
3.9 Verkoopt de deelnemers de 250 Tompoucen dan ontvangt de Deelnemer een HEMA cadeaukaart ter waarde van 150 Euro.
3.10 Doneert hij de 150 Euro aan het goede doel dan verdubbelt HEMA deze schenking aan het goede doel. Dit goede doel moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

A. De schenking mag geen donaties aan individuen zijn;
B. het geselecteerde doel sluit geen mensen uit op afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte;
C. het geselecteerde doel heeft geen winstoogmerk en is in Nederland geregistreerd;
D. het project waar aan gedoneerd wordt vindt plaats in Nederland en is gericht op mens & maatschappij.

4 Intellectuele eigendomsrechten

4.1. De Deelnemer verleent aan HEMA een wereldwijde, eeuwigdurende, exclusieve, overdraagbare licentie tot het gebruik van de Videobeelden in de ruimste zin van het woord, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Video of gebruik voor andere promotionele doeleinden. HEMA is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de Deelnemer. Voor zover mogelijk doet de Deelnemer afstand van zijn of haar persoonlijkheidsrechten in de zin van de Auteurswet. HEMA is niet gehouden op verzoek van de Deelnemer de Video te verwijderen van de Actiesite, Social Media of Youtube.
4.2. Iedere Deelnemer die een prijs wint is gehouden op eerste verzoek van HEMA zijn en/of haar intellectuele eigendomsrechten aan HEMA over te dragen.

5 Aansprakelijkheid

5.1. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit of samenhangt met (deelname aan) de Actie, daaronder begrepen maar niet beperkt tot eventuele nadelige gevolgen wegens publiciteit die de Deelnemer toekomt.
5.2. HEMA besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten met betrekking tot de door HEMA openbaar gemaakte Video, van welke aard dan ook, kunnen niet aan HEMA worden tegengeworpen noch enige verplichting voor HEMA doen ontstaan.
5.3. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van HEMA gelden eveneens voor door HEMA ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.
5.4. De Deelnemer vrijwaart HEMA van alle schade die ontstaat als het gevolg van (mogelijke) inbreuken op rechten van derden die verband houden met deelname van de Deelnemer aan de Actie.

6 Privacy

6.1. Deelname aan deze Actie is vrijwillig. In het kader van deze Actie zal door HEMA slechts persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn voor het organiseren en uitvoeren van de Actie, voor het aanwijzen en op de hoogte stellen van de Weekprijs- en Hoofdprijswinnaars van de Actie, voor het uitreiken van de Week- en Hoofdprijzen dan wel voor het verkrijgen van toestemming voor deelname aan de Actie. Toestemming voor deelname aan de Actie betekent tevens toestemming voor verwerking van persoonsgegevens van de Deelnemer.
6.2. HEMA verstrekt persoonsgegevens van Deelnemers slechts aan derden waarmee HEMA samenwerkt in het kader van de Actie.

7 Overig

7.1. Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen op de Actiesite.
7.2. HEMA is gerechtigd een Video niet te publiceren wanneer zij van mening is dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt.
7.3. HEMA is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave vanreden deze Actie te staken, zonder dat HEMA daardoor tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemer.
7.4 Wijziging van de Actie en/of deze Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door HEMA bekend gemaakt worden middels een bericht op de Actiesite.
7.5. Over deze Actievoorwaarden en de uitslag van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.
7.6. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden of de Actie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, maart 2017